vrijdag 1 augustus 2008

سردمداران باند افغان ملت، برادران نیکتا ئی دار طالبان

بنام خداوند عقل وخرد

سردمداران باند افغان ملت، برادران نیکتا ئی دار طالبان

میراحمد لومانی
مینسک

در معضله جنجال بر انگیز به اصطلاح اهانت محترم لطیف پدرام به شاه امان الله خان، سردمداران باند افغان ملت این برادران نیکتا ئی دار طالبان که در زیر چتر حاکمیت اقای کرزی لمیده وجا خوش نمو ده اند،سنار یو ی از پیش تعیین شده را جهت اغفال توده ها به شکل مضحکانه ان به نمایش گزاشتند.

برادران نیکتائی دار طالبان در کابل در قبال اجرای این دلقک بازی ها دو موضوع اساسی را میخواهند دنبال بنمایند.

اول: سرپوش گزاشتن برقتل عامها،جنایت وتجاوزطالبان کوچی چهره بر مناطق مرکزی کشور، انها میخواهند تا از طریق برانداختن جنجال و هیا هو ظلم و جنایت روا گردیده بر مردم پارسی زبان مناطق هزاره نشین را تحت شعاع قرار داده و ازهان جامعه و بخصوص وسایل اطلاعات جمعی را مغشوش و منحرف بسازند تا ازاین طریق طبق سنت دیرینه نیاکان شان خاک درچشم مردم پاشیده و زخم که بر پیکر یک قسمت از مردم این سرزمین وارد شده است،را به باد فرا موشی بسپارند.

دوم: در راستا نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری اینده از میان شاهان و امیران قبایل استبداد از امان الله خان تنها ترین چهره که دارای وجه و اعتبار ملی میباشد از ان نا جوان مردانه،خائنانه و مکارانه طبق سنت دیرینه به نفع اید یالوژی قبیله ئی شان استفاده تبلیغاتی نموده و نفع ببرند.

من بعنوان فرزند ملیت ترکتبار و فارسی زبان هزاره همچون نیا کانم که تا اخرین مراحل از شاه ترقی خواه وطن دفاع و حمایت نمودند،احترام و ارادت خاص به شاه امان ا لله خان دارم.

اما براساس واقعیت های عینی و فاکتهای عملی انجام گردیده برای هر انسان بالغ ودارای اندیشه مشخص ومعلوم است که میان اندیشه و عملکرد های شاه امانالله خان و باند فاشیستی افغان ملت تفا وت از زمین تا به اسمان بوده است.

باند فاشیستی افغان ملت از اغاز فعا لیت تا هم اکنون هیچ نوع فعالیت که دال بر همسو ئی با اندیشه امان الله خان داشته باشد از خود نشان نداده است بلکه در تئوری وعمل انها تداوم دهنده گان راه عبدالرخمن خان بوده اند و بس.

بنا میخواهم بگویم که حنا این فریب کاران دیگر بیرنگ گردیده است و اقوام ساکن در این سر زمین به پخته گی لازم نایل گردیده اند.

من مطمئنم که در صورت متحد گردیدن اقوام برادر تاجیک،ازبک و هزاره نیروی تعیین کننده در سرنوشت اینده این کشور به وجود خواهدامد که در انصورت مرگ وزوال اندیشه عبدالرحمن خانی،طالبیزم و افغان ملتی حتمی خواهد بود.

در گفته های مخالفین اقای پد رام اظهار شده است که سخنان اقای پدرام مخالف وحدت ملی کشور بوده است میخواهم خاطر نشان بنمایم کدام وحدت ملی، ما وحدت ملی نداریم تا ان به خطر افتد، اگر وحدت ملی و منافع ملی وجود میداشت ایا شما ازتجاوز کوچی های انطرف مرز بر ساکنان اصلی این مرز و بوم دفاع میکردید.

آقایون باند فاشیستی افغان ملت بد بختانه در سرزمین افغانستان تا هم اکنون بر اساس خیانت وجفا نیاکان شما وحدت ملی و منافع ملی سخت اسیب دیده است و با تداوم این سیاست این شماها هستید که مانع به وجود امدن وحدت ملی در این سر زمین میگردید مقداری چشموجدان وشرف تان را باز کنید در قرن بیست و یک دراین کشور ومملکت چه میگزرد و چه بحال این ملت ومملکت اورده اید.

در جریان حاکمیت چندین صد ساله تان چه ارمغانی برای ملیت خودتان و سایر اقوام سا کن در این سر زمین داشته آید.

این که سایر ملیت های ساکن در این سرزمین شمارا با همه جفا و سیه کاری های تان تا هم اکنون تحمل نموده اند،دال براین نیستکه این تحمل تا قاف قیامت ادامه خوهد داشت.

جهان رو به تکامل است وجوامع جهانی رو به بیداری که دران صورت ارتجاع و وحشی گری به زباله دان تاریخ سپرده خوهد شد و انگاه برای شما و برادران مافیایی مواد مخدر انتحاری شما دیر خواهد بود،....

Khawaran


Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی