zaterdag 2 augustus 2008

بانديتيزم تباری

داكتر بصير بينا

بانديتيزم تباری


خوانندگان گرامی
من نويسنده نيستم و ادعای نويسنده شدن را هم ندارم ولی اضافه روی های افراطی وحتی جنايتكارانه كسانيكه درطول چند صد سال بالای شانه های مردم خود ها را تحميل كرده بودند و امروز نيز ازخر جهالت پايان نميشوند وعمل شان خلاف اصول انسانيت و اسلاميت قرار ميگيرد كه آنرا با پررويی تمام اظهار ميدارند ، واميدارد تا به صفت يك شهروند افغانستانی درد دل خود را بطور خلص بيان نمايم .
يك عده از افراد قبايل سرحدى طالب تبار با يك عده از قاجاقبران مواد مخدر, احتمالآ به كمك افغان ملتی ها مجلسى ترتيب دادند و در آن فيصله نمودند كه لطيف پدرام بخاطر آشتی ناپذيری او با حلقات جاهل وبرتری جو وبخاطر حقيقت گويی بايد كشته شود و اعلان نمودند هركسيكه موفق به اين عمل جاهلانه وحيوانی شود ، دوصد هزار دالر امريكای (( از پولهای قاچاق مواد مخدر وياهم احتمالآ از كمك های جامعه جهانی كه توسط سركرده باند نازی ها بنام احدی به قاتل ويا قاتلين تدارك ديده خواهد شد )) انعام داده ميشود .
غيض وغضب تماميت خواهان و برتری جويان قومی و قبيلوي هيچ سرحدی را نميشناسد و دست به جنايت آشكار می يازد كه اين عمل بوزدلانه “بزدلانه “ را بغيراز بانديتيزم نام ديگری نشايد گذاشت .
مسلم است كه در عقب اين عمل شيطانی حزب افغان نازی “ افغان ملت “ قرار دارد كه با اغواگری های خود اذهان جامعه جهانی را نسبت به واقعيت های درونی جامعه مكدور نموده و تمام روز شعار دموكراسی و عدالت اجتماعی را بگوش دونرها آذان ميدهد . اما در عقب پرده درحاليكه طالبان جنايت پيشه را ميروياند ، مسلح ميكند و ترغيب به عمل خرابكارانه مينمايد وامروز با صدور حكم قتل عبدالطيف پدرام رهبر حزب كنگره ملی افغانستان ، بانديتيزم را نيز پيشه خود قرار داده است .
اين كركس هاى جبون كه از اظهار حقايق به اضطراب ميشوند جمع شده اند كه در آستانه انتخابات رياست جمهوری افغانستان برعليه رقبای خود دسيسه بچينند ، توطئه نمايند ، تحديد نمايند وبه قتل برسانند تا كه عمر ننگين سياسی خود را بالای مردم مظلوم كشور تحميلآ تمديد نمايند و اين خردباختگان وتشنه گان قدرت و برتری طبان قومی برای احيای امتيازات ننگين تاريخی خود حاضر هستند كه همتبارران و همزبانان بيگناه و بی سلاح حود را به زير ساتور ائتلاف ضد تروريزم قرار بدهند .
طوريكه روزانه صدها نفر زن ومرد و طفل معصوم در جنوب كشور به اثر بمباردمانها با خاك يكسان ميگردند ولی افغان نازی هيچگاه حقيقت مناسبات قومی و اجتماعی را به حاميان خود بيان نميكند و نميگويد كه جنگ راه حل نبوده بلكه عملی نمودن يك ميكانيزم مناسب تقسيم قدرت سياسی و ايجاد مشاركت واقعی ملی از يك جانب و حل قضيه تصنعی ديورند يعنی صحه گذاشتن به اين ماجراجويی تاريخی ميتواند صلح و ثبات را در افغانستان جنگ زده به ارمغان آورده و كشور از حالت جهنمی بيرون آيد .
شمايان كه امروز خود را طرفدار شاه امان الله قلمداد ميكنيد وميخواهيد از آن بهره برداری سياسی كنيد آيا اجداد شما نبود كه برعليه نهضت امانی قدعلم نموده و آنرا فراری و عاقبت يك نوكر گوش به فرمان انگليس بنام نادر خان را در اريكه قدرت نشانديد !!!ء
آيا شما نيستيد كه در طول تاريخ كشوری بنام افغانستان برعليه هرنوع نهضت قرار گرفته و افغانستان را غريق جهل ، نادانی ، بيسوادی ، فقر و بدبختی نموده ايد !!!ء
شما مكتب را ميسوزانيد.كتابرا ميسوزانيد ژورناليست را سر ميبريد. بيكانكان و ادم كشان اجنبي را به خاك خود راه و جاه ميدهيد. مواد مخدر را زرع وقاجاق ميكنيد.
همن هالا , امروز نهضت و ترقى توسط قبايل خفه ميشود و امروز منطقه قبايك اينطرف و آنطرف ديورند نه تنها برای خراسان زمين يعنی افغانستان امروزی به يك زخم ناسور تبديل شده است بلكه منطقه از سرايت اين مرض مهلك قرون وسطی يی در ترس و تشويش است . وحتی اين زخم ناسور صلح جهانی و تندن انسانی را تحديد مينمايد همانطوريكه يازدهم سپتمبر شاهد اين مدعاست .
شمايان كه درطول تاريخ ويرانی ، وحشت ودهشت را برای كليه ساكنين مملكت به ارمغان آورده ايد ، امروز جهان ، جهان ديگريست ، با اين دگرگونی جهانی اذهان مردم افغانستان نيز متحول گشته و دگرگون شده است . حالا برای شما مشكل است كه ظاهرشاه را برای مردم ضل الله و المتوكل علی الله و استبداد تاريخی تانرا برعليه مردم رضای خدا بقبولانيد ، پس از خر جهالت پايان شويد و بيائيد با همه مردم افغانستان برادروار زندگی نمائيد .

به اميد آنروز كه مردم افغانسةان از ناحيه قبايل درد سر نداشته باشند

با احترام
شنبه دوم اگست ۲۰۰۸ ميلادی
Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی