vrijdag 1 augustus 2008

افغان ملت دانه سرطانی و عامل عمده تبعیض نژادی

افغان ملت دانه سرطانی و عامل عمده تبعیض نژادی وناکامی دولت افغانستان

عارف گردیزی

خواننده گان نهایت گرامی مقاله جدید به ادامه مقالات گذشته در باره افشا چهره کاذب و فاشسیت حزب افغان ملت و اشخاص و افرادی که دارای این مفکوره غیر اسلامی و تبهکار هستند میباشد. همانطوریکه در مقالات قبلی خود در باره برنامه های غیر اسلامی و غیر ملی افغان ملت با استناد به اسناد معتبر برای هموطنان متدین و مسلمان خویش معلومات ارایه نمودم اینک بار دیگر شما را در جریان برنامه های نفاق افگنانه، خاینانه، غیر اسلامی و غیر ملی این وطنفروشان معلوم الحال قرار میدهم.

حزب افغان ملت حزبیست با اندیشه های برتری طلبی قومی و نژادی که در دفاع از ناسیونالیزم پشتونی در سال 1966 در کابل توسط غلام محمد فرهاد تآسیس گردید. مفکوره برتری طلبی نژادی گرفته شده از نازی هتلری است که فرهاد خود در جرمنی زنده گی میکرد بنا بر آن این مفکوره معیوب و دانه سرطانی از آنجا به سرزمین مان سرایت کرد و مورد اسقبال یک تعداد اشخاص بی هویت و بدوی قرار گرفت اما از طرف اکثریت عمده مردم مسلمان این مرز و بوم به خاطر اندیشه های غیر اسلامی و انسانی اش رد گردید.

در دوران جهاد افراد مربوط به این مفکوره از طرف تمامی سازمان های اسلامی محکوم گردید و آنها مورد مجازات قرار میگرفتند اما بعد از پیروزی مجاهدین همه چیز یکسره تغیر کرد.با پیروزی مجاهدین آنهم قرار گرفتن پروفیسو ر ربانی در رآس قدرت افغان ملتی ها زوال قدرت پشتون ها را در ذهنیت ها تداعی کردند و تبعیض و نفاق را دامن زدند و با این کار توانستند مخالفین دیروزی خود را از حلقه تفکر امت مسلمه خارج ساخته و آنها را در قالب مفکوره قومی (پشتونوالی )متحد سازند.

سقوط طالبان خبر خوشی برای برتری جویان نبود اما این سقوط و انتقال قدرت به کرزی بستر بسیار مناسب شد برای تطبیق برنامه های ضد ملی و اسلامی افغان ملت، آنها توانستند در تمامی مراجع قدرت های خارجی سیاست سازی نمایند و با ارایه طرح های قومی و یکجانبه توانستند کمک های سر شار مالی، سیاسی و نظامی را بدست آرند و آنها را در جهت تطبیق برنامه های غیر ملی خویش در ساحات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی،و نظامی به مصرف رسانند.

اختلاس انورالحق احدی رهبر پلید و بی فرهنگ افغان ملت و وزیر فعلی دارایی یا مالیه افغانستان از سرمایه ملت مظلوم افغانستان پوشیده نیست. افغان ملتی ها با استفاده از امکانات مالی و حمایت دولت نماینده گی های متعدد را در شهر های مختلف کشور بخاطر ایجاد نفاق قومی ایجاد نموده اند و از آن طریق میخواهند مفکوره افغان ملتی را پخش نموده واذهان پشتون های جنوب و ناقلین شمال را در برابر اقوام غیر پشتون تحریک نماید که این خود یک خیانت ملی و جنایت بشری است.

به نقل از روزنامه پیمان چاپ کابل افغان ملت نفاق قومی را در عالیترین مراجع علمی یعنی دانشگاه های کشور دامن زده است. آنها با تحریک دانش آموزان پشتون لوحه های فارسی را از بین میبرند با کلمات ناب فارسی دشمنی میورزند و جوانان با استعداد را توهین و تحقیر مینمایند، کدر های ورزیده را از کار برکنار و به جای ایشان اشخاصی با مفکوره افغان ملتی جابجا میگردند.

افغان ملت با این عملکرد ها بسنده نکرده تظاهرات خیابانی را بر علیه زبان و فرهنگ فارسی که زبان و فرهنگ اصیل این سرزمین است براه انداخته و توطه ها و تبلیغات را از طریق تلویزیون های مطیع خویش بر علیه فرهنگ،زبان و شخصیت های مان به طور متداوم و برنامه ریزی شده انجام میدهد.

یکی ازین توطه ها تظاهرات بر علیه داکتر لطیف پدرام است که گویا حرف های توهین امیز به امان الله خان گفته است که افغان ملت میخواهد با این کار خویش پرده روی جنایت های نابخشودنی خود بگذارد و ذهنیت مردم را مخدوش ساخته ازین وضعیت به نفع سیاسی خویش استفاده نماید. در حالیکه قانون اساسی افغانستان حق بیان را آزاد دانسته و هر شخص حق دارد با استفاده از رسانه های تصویری،نوشتاری و صوتی تفکر خویش را چی انتقادی، تحلیلی و پیشنهادی بیان دارد.

با استناد به مفکوره غیر اسلامی و غیر ملی افغان ملت و عملکرد های ایشان در جامعه چند قومی کشور این حزب هیچ جایگاهی در بین اقوام افغانستان ندارد و از دولت تقاضا مینمایم که این دانه سرطانی را از بین ببرد و حزب مذکور را که یک حزب قومی و خلاف ماده قانون اساسی افغانستان است لغو نماید. تا باشد اقوام افغانستان در یک سیستم که اساس آنرا عدالت اجتماعی تشکیل دهد با احترام به حق انسان در پهلوی هم زنده گی نمایند و نگذارند که آینده گان مان در آتش نفاق و بد بختی و بی عدالتی بسوزند.


Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی