zaterdag 1 maart 2008

چند سخن كوتاه در مورد توطئه عليه جنرال دوستمعبدالعلی فيضی

شهر مونشن آلمان

از آنجاييكه مردم شريف و متدين افغانستان از مظالم دوره سیاه طالبان خيلی زجر و شكنجه ديده بودند و هر لحظه به خداوند متعال دعا ميكردند تا اين آدمكشان و نوكران اجنبی از این وطن بلاكشيده گم شوند . اين زمانی است كه در حدود نود و پنج در صد خاك افغانستان توسط اجنبی در چهره طالبان اشغال گرديده و شهيد احمد شاه مسعود با يك توطئه خائنانه به شهادت رسيده بود . درينحال بنابر تقاضای برهان الدين ربانی رئيس جمهور وقت كشور و همچنان هموطنانيكه ديگر وحشت طالبان را نميتوانند تحمل نمايند ، جنرال دوستم كه در توركيه اقامت داشتند دوباره به ميهن خويش بازگشت نمودند كه مردم متدين كشور از ايشان استقبال گرم نموده و تشريفآوری شانرا به فال نيك گرفتند ، از آن جمله در ولايت بدخشان با رهبری دولت وقت ملاقات نموده و در اجتماع كه به افتخار شان ترتيب گرديده بود ، سخنرانی عالمانه ايراد نمودند . چون با بازگشت جنرال دوستم ، اميد ها بخاطر رهائی از چنگ طالبان به قلب های وطنداران موج ميزند ، درين محفل يكی از خواهران هموطن ما خطاب به جنرال دوستم میگويد : آقای جنرال دوستم به لحاظ خدا از ظلم و شكنجه طالبان خدا ناترس و بی فرهنگ وطن را نجات دهيد و ما چشم براه آمدن شما بوديم ، جنرال دوستم به جواب اين خواهر رنجكشيده ما ميگويد : من برای شما مردم عزيز خود قول ميدهم و قسم ميخورم كه بخاطر برآورده شدن اين آرزو اگر به قيمت خونم هم تمام شود ، يا اين جانيان وحشی را به ياری خداوند وكمك شما مردم قهرمان از وطن خواهم راند ويا اين گوپيچهّ خود را كفن خواهم ساخت . همان بود كه جنرال دوستم با امكانات خيلی كم و ابتدائی با مشوره با رهبری دولت وقت و بعداز گرفتن دعا از علما و روحانيون ، شهر باستانی بلح را از چنگ طالبان آزاد ميكند . كسی اگر ازين حقيقت انكار كند مثل آنست كه آفتاب را با دو انگشت پنهان كرده باشد .و پنهان كردن اين حقيقت به مفهوم دشمنی ورزيدن با جنرال دوستم وطرفداران اوست . اگر دولت آقای كرزی بخواهد با خريدن افراد و اشخاص كم ظرفيت و بی احساس مليت اوزبيك و توركمن را از صحنه مناسبات سياسی و اجتماعی دور نمايد ، اين يك اشتباه بزرگ خواهد بود . اكبر بای نيز يكی ازين چهره های فروخته شده و منفور ميباشد كه هيچ كسی نميتواند از فعاليت های سياسی و قومی اكبربای چيزی معلومات دهد . به فكر من هيچ توركتباری در افغانستان اكبر بای را به صفت رهبر خود قبول نكرده ، نميكند و در آينده هم نخواهد كرد . چون تورك تباران افغانستان از خود رهبر و ليدری دارد و او جنرال دوستم است . جنرال دوستم يك شخصيت ملی بوده و در قلب مردم خود جای دارد . هر شخص با منطق اينرا بخوبی ميداند زمانيكه جنرال دوستم شمال افغانستان ( توركستان ) را اداره ميكرد ، نزديكترين و معتمد ترين اشخاص اداره او را نه تنها اوزبيك ها و توركمن ها تشكيل ميداد ، بلكه هزاره ، تاجيك و پشتون در محور جنرال دوستم بخاطر حفظ امنيت و حفظ مال و جان و ناموس مردم حلقه زده بودند . توطئه اخير بنام حادثه جنرال دوستم و اكبر بای كاملآ دروغ محض بوده و يك دسيسه برعليه تورك تباران افغانستان و دشمنی ورزيدن با آنها ميباشد . جمعه خان همدرد كه به امر او ده ها انسان بی گناه در ولايت جوزجان كشته و زخمی شد ،به جای آنكه به پنجه قانون سپرده شده مجازات شود ولی متآسفانه توسط رئيس جمهور كرزی مكافات گرديده و مقام اين جنايتكار بالا برده شد . اگر آقای كرزی به مشوره های مشاورين نامطلوب ، ابن الوقت و ماجراجوی خود گوش فرا دهد ، وضعيت سياسی و اجتماعی افغانستان بسوی بحران خطرناك كشانيده خواهد شد . در خاتمه از محترم رئيس صاحب جمهور و تمام ارگانهای ذيدخل آرزومنديم كه جلو نفاق افگنی در بين اقوام را گرفته و نگذارند كه بدبينی های قومی بار ديگر به خصومت ورزی های مسلحانه تبديل گرديده و خون انسانها ريخته شود .اينرا بايد بخاطر سپرد كه توطئه عليه جنرال دوستم به معنای برهم زدن امنيت در شمال افغانستان است كه آن به نفع هيچ قومی نخواهد بود .
زنده باد افغانستان
مرده باد خائينين وطن و دسيسه سازان
29 فبروری 2008 ميلادی

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی