zondag 2 maart 2008

حل مسالمت آمیزاختلا فا ت قوم

حل مسالمت آمیزاختلا فا ت قومی

( امیر همزه تورک تبار ازبلخ)

دریک جامعه برای حل اختلا فا ت دو گرو ه قومی ویا دوشخصیت سیاسی که هرکدام حا میا نی ازقوم وتبارخود ودوستا نی ازقوم وتبارغیرخودی را د رقبال خویش دارند راه حل هائی وجود دارد که بهترین ومؤثرترین راه حل مسئله ، شکل صلح آمیز آن است ، افراد مصلح که درهمچو موارد ازتجارب کافی برخوردار اند با درنظر داشت جوانب حقوقی وعدلی قضیه واینکه با کدام سخنی وگـذ شتی آنها را بهم نزدیک میسازند وبرای ایجاد هم آهنگی تردید نا پذیربخا طرهمزیستی دورازتنازع ودورازد شمنی باهم دیگردرآنها بتوانند امکانات ایجاد نما یند ، راه ها ئی را همه جانبه می سنجند وبا حصول موافقۀ جا نبین وگاهی با استفاده ازنفوذ شان بیدون حصول موافقۀ طرفین تنازع به فیصلۀ یی میرسند که این فیصلۀ صلح آمیزبزرگان قوم گاهی اوقات بنا به دلا یلی اگرتاحدی خلاف میل یکی ازطرفین نیز صورت گرفته باشد نظربه عنعنه وسنن پسند یدۀ قومی پذیرفته شده وبه جریان مخالفت های خصومت زا، نقطۀ پایان گذاشته میشود .

وقتیکه توطئه علیه جنرال دوستم که خارچشم عده یی ازمخالفان زورمند است درکابل براه انداخته شد فکرمیشود که را های هجوم گسترده بالای جنرال دوستم قبلاً سنجیده شده وحتی افراد واشخاص توظیف گردیده بودند که همزمان با آغازتوطئه کمین کرفته گان بصورت هم آهنگ با حما یت ازهمد یگردست بکارشوند .

توجه کنید به عمق این دسیسه :

-- جنرال ملک واکبربای بحیث مخا لفین اوزبیک تبارجنرال دوستم همسنگر ساخته شده بودند که علیه جنرال دوستم طرح واحد تخریبی داشته باشند .

-- جنرال عطا والی بلخ بحیث مخا لف تا جیک تبارجنرال دوستم آماده ساخته شده بود تا نقش مهم خود را دربی وزنه ساختن جنرال دوستم درولایات شمال وحتی درولایا ت حوزۀ نفوذی اش ایفا نماید .

-- قوماندان امنیۀ کابل مخصوصاً سخنگوی متا سف دو آتشۀ وزارت داخله نقشهای وارد آوردن اتها مات تها جم افراد مسلح جنرال دوستم به خانۀ اکبربا ی وضرب وشتم اعضای فامیل او را برعهده داشتند تا با تبلیغات زهرآگین برضد جنرال دوستم اذهان عامه را علیه اوتحریک وزمینه را برای حضورپولیس دراطراف اقامتگاه جنرال دوستم ومداخلۀ لوی ثارنوال مهیا سازند .

-- رسانه های تبارگرا نیزوظیفه داشتند یک زاغ را چهل زاغ کنند وکاه را کوه نشان بدهند چنانچه هتا کان این رسانه ها به مراتب بدتروخشن ترازصاحبان غرض ومرض گردانند ه گان تیلویزیون های هتاک لجن پرا گن عمل کردند.

والی بلخ مشهور به معلم عطا دراجرای نقش خود وقتی نا کام حساب گردید که با لا ترازحیطۀ صلاحیت کاری اش کفت : من به هیچ کس اجازه نمیدهم درسمت شمال هرج ومرج ایجاد نما ید صدها نفرکفتند ونوشتند که معلم عطا چه کاره وچندیکۀ ملک است که چنین غرمیزند وده ها هزارنفردرولایات فاریاب، جوزجان ، سرپل ، وحتی بلخ وتخارومنا طق دیگر تظاهرات را برضد توطئه گران وعمال آنها براه انداختند که اگرپیام ودستورخویشتن داری که ازطرف جنرال دوستم خطاب به مردم شمال کشورصادرشده بود توسط فعالین سیاسی به سمع مردم رسا نیده نمیشد ممکن والی بلخ وسایرنقش آفرینان درتوطئه علیه جنرال دوستم ازکرده پشیمان میگشتند .

شا د باش وآفرین با د به بزرگان اقوا م که با مصلحت اند یشی بصفت شخصیت های مصلح ومدبران قوم برای حل مسالمت آمیزاین قضیۀ تصنعی حاصل توطئۀ دشمنان صلح وثبات کشورازولایات مختلف خودرا بکا بل رسا نید ند وبا جنرال دوستم واکبربای ملاقات ومذاکره نموده حل مسالمت آمیز این قضیه را برعهده گرفتند .

حاجی محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان ورئیس کمیسیون اموردینی ،فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی درولسی جرگه دوست دیرینۀ جنرال دوستم نیزبا احساس مسئولیت درچنین مرحلۀ حساس باسترجنرال عبدالرشید دوستم رئیس ارکان قوماندانی اعلای قوای مسلح افغانستان دراقامتگاهش دیدارنمود درحالیکه بزرگان اقوام نیزحضورداشتند با همنظری با ایشان به حل صلح آمیز قضیۀ مخالفت بین جنرال دوستم واکبربای تا کید ورزید وگفت با رئیس جمهورکرزی نیزتفاهم صورت کرفته است که ایشان نیزتاکید نمودند که باید این مسئله به شکل صلح آمیز حل شود تا به صلح وثبات کشورمفید تمام گرد د .

بزرگان قوم ، شخصیت های مصلح وحاجی محقق رهبرحزب وحدت اسلامی پس تفاهم با جنرال دوستم با اکبر بای نیزملا قات نموده درمورد حل مسالمت آمیزمنا قشه تا کید کرد ند .

بزر گان قوم مصمم اند پس ازحل موفقانۀ صلح آمیزاین جنجال با رئیس جمهورکرزی نیزملاقات وازنظرنیک آن دربارۀ حل وفصل صلح آمیز اختلافات ذات البینی جنرال دوستم واکبربای ابرازامتنان نما یند وضمناً درصورت مساعدت وقت پاره یی ازمشکلات محیطی شان را نیز با رئیس جمهورکرزدرمیان بگذارن
د (ومن الله التوفیق)24 / 2 / 2008میلادی
Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی