zondag 20 januari 2008

سيمای شهرت گريز حامد فاریابی - قسمت سوم

من آنكه سر تاجور داشتم
خانواده پدری حامد فاريابی
عبدالموءمن حامد فاريابی فرزند ميرزا غلام دستگير معروف به « ميرزا مله » است .پدرش منحيث مآمور دولت وظايفی را در اطاق تجارت ميمنه به صفت محاسب و در سيستم خزانه داری آن زمان به صفت خزانه دار ايفا نموده است . بنابه روايت محترم صوفی نظرمحمد « چوبدره » او به صفت مسوءل گمرك نيز ايفای وظيفه كرده است .عبدالموءمن فرزند اول خانواده بود كه در سال 1312 هجری در شهر ميمنه متولد شد . در هفت يا نُه سالگی مادرش را از دست داد . از مادر اصلی او سه فرزند به دنيا آمد - يك پسر و دو دختر .ء
پدرش سه بار ديگر ازدواج نمود و صاحب فرزندان زيادی شد .
بعداز مرگ مادر ، پدرش تكيه گاه او شد . از محتويات بعضی از اشعار برميآيد كه عبدالمومن مهر مادر را نيز به پدر گذاشته بود . پدرش نيز خاطر او را عزيز ميداشته است . تقريبآ هميشه با پدر زندگی ميكرده است .
پدرش درسال 1339 به رحمت ایزدی پيوست . در ميان اشعار حامد مرثيه يی در سوگ او هست .ازين مرثيه برميآيد كه هنگام وفات پدر در بالينش حضور نداشته است .ء
مرحوم ميرزا غلام دستگير ولد ميرزا قاسم كه خود فرزند شخص باسواد بود ، از تربيه فرزندان غافل نبوده است . همه آنها به اثر توجه او و بعداز وفاتش از اثر فداكاری مادران دوره ليسه را تمام نموده ، تعدادی هم از پوهنتون های داخل و خارج كشور فراغت حاصل كرده اند و مناصب مهم دولتی داشتند و دارند .
عبدالمومن تعليمات خود را از زوايای مدارس دينی آغاز كرده شامل مكتب متوسطه ميمنه گرديد . بعداز فراغت از سال 1328/1330 در ليسه عالی مسلكی زراعت كابل درس خواند و بعد شامل وظايف دولتی شد . تا اخير عمر در چوكات وزارت زراعت كار كرد .
حامد فاريابی دارای يازده برادر و سه خواهر آته داش و آنه داش « سكه و نا سكه » ميباشد .
اسامی برادران مرحوم عبدالمومن حامد به ترتيب سن قرار ذيل است :ء
حاجی عبدالغفار ، عبدالله شرر ، عبدالواحد ، حبيب الله ، حميد الله ، محمد كبير ، محمدانور اوچمس ، محمدآصف ، محمداشرف گمان ، امين الله و محمد اكبرهمت .ء
خانواده حامد فاريابی
حامد فاريابی يك بار تشكيل خانواده داد . همسر او از خويشاوندان نزديكش و خواهر محترم محمد اكبر ضاجر بود .ء
حامد فاريابی پنج دختر و يك پسر دارد . دو دخترش از موءسسه عالی تربيه معلم فارياب سند فراغت بدست آوردند . پسرش محمد اسلم حامد زاده از فاكولته زراعت پوهنتون كابل فارغ شده است . سه دختر ديگرش از انستيتوت دولتی طب بلخ فارغ شده ، به صفت دكتورس ايفای وظيفه ميكنند . فرزند سوم او نظرمحمد نام داشته است كه در دو ماهگی وفات كرده ، شعر « زايچهء اشك آلود » اين نكته را آشكار ميكند
خریدار
۱۳۲۷/۵/۱۸
درين ميهن يكی ياری ندیدم
به جز رنج و الم كاری نديدم
به دل جز گر د ادباری نديدم
ز عيش و كام آثاری نديدم
به كهساران چو فرهاد جفاكش
ز شيرين الفتان ياری نديدم
حقيقت پروران را همچومنصور
مقام سر يه جز داری نديدم
به جای انتظار برده در عشق
به سر جز چشم خونباری نديدم
به گاه جلوه و حين تبسم
انيس گل به جز خاری نديدم
به دل زدن يشتر خونبار غم را
به فَسّاد عمل عاری نديدم
روان كاهی زغم ديدم دگرهيچ
روان درمان ز دلداری ندیدم
به دام آرزو پنهان چه افسون
رهايی از گرف تاری نديدم
يكی از خودگذر وارسته بی را
به سود توده كرداری نديدم
همه لاف وطن خواهی زند نيك
عملياری به ايثاری نديدم
خرد از جلوه های عشق برباد
جز ين بيهوده كرداری نديدم
خروش طبع را در مدح دلدار
شنيدم ليك پيكاری ندیدم
چه بودی صله گير وصل بودی
به جز هجران گرفتاری نديدم
بساط دهر جُستم غير حامد
به اين ذلت خريداری نديد
پايان قسمت سوم
ادامه دارد

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی