donderdag 10 januari 2008

نامه اعتراض آميز خانم فريبا به خانم سجيه

نامه اعتراض آميز خانم فريبا به خانم سجيه
دهم جنوری 2008 ميلادی
محترم مسئول سايت داكتر صاحب همت فاريابی ، خواهشمندم كه اين نامه را نشر كنيد
سجيه جان ! اميدوار هستم كه اين نامه را بدون آنكه احساساتی شوی عميقآ مطالعه كنی
سجيه جان ! به هر حال من آخرين ايميل خود را كه بازتاب دهنده گوشه يی از حقايق است ارسال ميدارم و تو را ميسپارم به وجدانت - آيا درست است كه از پروگرام تو اقوام افغانستان بخصوص پنجشيری ، اوزبك و هزاره توهين ميگردند !!!ء
هيچكسی عميق فكر نميكند كه چرا كمونست ها پيدا شد ، چرا مجاهدين پيدا شد و چرا طالبان پيدا شد !!!ء
ريشه اين همه بدبختی های مردم افغانستان در بطن بيعدالتی های حكومت های گذشته قبيلوی نهفته است .
احتمالآ خودت شنيده باشی كه در زمان پادشاهی اولاد هزاره ، اوزبك ، تركمن ، قزاق ، قرغز وغيره اقوام زیر استبداد كه مردم بومی اين سرزمين هستند اجازه مكتب رفتن را نداشتند ، در فاكولته حق نداشتند ، در ماموريت حق نداشتند خلاصه كلانترين رتبه آنها ملازمی بود .
تو بايد بيشتر درباره فجايع اين خاندان مطالعه كنی و بفهمی كه تا زمان پادشاهی پدر ظاهرشاه « نادر خونخوار» اولاد هزاره به صفت برده و كنيز در بازار رسمآ به فروش ميرسيد . تمام بدبختی های امروز مردم افغانستان محصول بی عدالتی ها و نابرابری های زمان جاهليت قبيله در چهره ظاهرشاه و اسلافش ميباشد . اگر عدالت در وقت اين عياشان و وطنفروشان و نوكران انگليس در افغانستان برقرار ميبود ، هيچگاهی كودتای ثور صورت نميگرفت و متعاقبآ مجاهدين پيدا نمیشد ، مزاری ها ، مسعود ها و دوستم ها بوجود نميآمد . و امروز هم خوب ميبينی كه قبيله سازی افغانستان كماكان توسط افغان ملتی ها و شعله يی ها به كمك امريكا و انگليس ادامه دارد . تو در امريكا نشستی و از دل بيغم خود افسانه ميسرائی و اقوام اوزبك ، هزاره ، پنجشيری وغيره را نميدانم بدستور كی دشنام ميدهی !!!
تو اول يك اندازه دوران ظاهرشاه را مطالعه كن و بعدآ سخن بگو .
اگر مسعود ، مزاری ، دوستم وغيره خوب است ويا بد است همه را تاريخ قضاوت ميكند مگر قضاوت اين كار بدست تو ويا نبيل جان ( مسكينيار ) نيست . باز وقتيكه تو در باره اشخاص صحبت ميكنی ، چرا قوم او را توهين ميكنی !!! اگر بگوئی كه توهين نكردی ، ميتوان از لابلای پروگرام خودت ده ها موارد اسناد بدست آيد . و ديگر اينكه فراموش نكنی تو به تلويزيون خود موقع را مساعد ميكنی كه هر آدم مجهول و مشكوك بيايد و به آدرس اقوام فحش بگويد . ده ها دفعه از تريبون تلويزيون خودت به آدرس پنجشيری ها فحش داده شده ، به آدرس اوزبك ها فحش داده شده ، به آدرس هزاره ها فحش داده شده !!!
بطور مثال اگر تو ميگويی دوستم اوزبك و كلمه اوزبك را دشنام آميز به نام دوستم پيوند ميدهی ، اين از لحاظ منطق صراحتآ دشنام و توهين به مردم اوزبك است ، نام دوستم عبدالرشيد است و تخلص آن دوستم است اما “اوزبك بودن “ قوم او است . در افغانستان ده نفر دوستم نيست كه او را با تذكر اهانت آميز قوم او تفريق بكنی ، دوستم یك شخص در افغانستان است و بدون ذكر اهانت آميز نام قوم او ، او را همه كس در افغانستان ، منطقه و جهان ميشناسند . ويا وقتيكه يك كس عقده يی ، مريض و ضد اوزبك را موقع ميدهی كه بگويد اوزبك ها در وقت جنگ از روسيه آمده به افغانستان مهاجر شدند و در فاميل اين مهاجرين دوستم تولد شد ، اين توهين به اوزبك ها است .اينگونه پرداز از پروگرام تو به مفهوم تآييد كردن اتهام زورگويانه كسانيست كه سه صد سال قبل از كوه سليمان پايان شدند و برای ديگران هويت سازی كرده و ميگويند كه تاجيك ها از تاجكستان ، اوزبك ها از اوزبكستان و تركمن ها از تركمنستان مهاجر شده اند .درحاليكه درين اواخر فلم مستنديكه به كوشش خانم ثريا بها به نشر رسيد ثابت ميسازد كه اهل كوه سليمان اصلآ يهود بوده و از شرق میانه در عمق افغانستان مهاجرت كرده اند .
سجيه جان ! ميدانی كه در دنيای بشری بغير از رقص و آوازخوانی چيزی ديگری هم وجود دارد كه او را “تاريخ” مينامند ، برای كسيكه رسالت پيشبرد تلويزيون را به عهده ميگيرد ، خوب است كه تاريخ را نيز مطالعه كرده و آگاهی خود را بلند ببرد .
و برای معلومات تو و امثال تو ياددهانی ميكنم كه اوزبك ها به مثابه شاخه بسيار مهم ترك های جهان دوهزار سال در افغانستان كنونی و بيش از سه هزار سال مجموعآ در آسيا و اروپا حكومت كرده اند و آخرين آنها در دو كشور همسايه ايران و افغانستان قاجاريان در ايران كه توسط كودتای پهلوی از بين رفت و نادر افشار تركمن كه قدرت را بنابر روايات تاريخ قبيله به افسر جوان خود احمد خان ابدالی ( احمد شاه بابا ) سپرد . البته كه برای امروز بيش از پانزده دولت مستقل و نيمه مستقل ترك ها موجود است كه برای ما و شما افغانها حداقل دوصد سال بكار است كه به سطح تمدن ازبكستان ، تركيه ، تركمنسان ، آذربايجان وغيره ممالك تركی برسيم نزديك شويم . تمام تمدن تاریخی افغانستان ، ايران ، آسيای ميانه و نيم قاره هند با نام بابر اوزبك ثبت تاريخ گرديده است ، ابومسلم سرپلی خراسانی كه افتخار تاريخ ما وشما است ازبك ميباشد ، اگر خبر شده باشی شهر غزنه سلطان محمود بزرگ در سال 2013 مركز تمدن اسلامی اعلام گرديد متعلق به همان اوزبك وهزاره است ، صدها شاعر و نويسنده زبان فارسی همين اوزبك ها يا ترك های ازبك و تركمن وهزاره هستند ، خلاصه در هرجای كه قدم تركهای اوزبك رسيده در آنجا تمدن بوده است و تنها دوصد و پنجاه سال اخير جلو كاروان در پشت الاغ بسته شده و كشور ما يكی از عقبمانده ترين و وحشی ترين دولت های دنيا بشمار ميرود حتی در همسايگی ما همين تاجيك های همخون تاجيك های افغانستان به مراتب متمدن و با فرهنگ هستند نسبت به افغانستان ما و شما ، با اين حال شما از طريق پروگرام خود موقع را مساعد ميسازيد تا اشخاص مجهول الهويه و بی اصل و نسب به آدرس اوزبك ها دشنام دهد . درعين حال شما از حكومت های جاهل قبيلوی طرفداری ميكنيد كه جای بسيار بسيار تآسف و تآلم است .
سجيه جان ! ديری نگذشته وقتيكه درباره فهيم صحبت ميشد توهين هايی هم به آدرس مردم پنجشير صورت گرفت ، بايد دانست كه هيچوقت اعمال اشخاص به اقوام آن نسبت داده نميشود . به نزد مردم پنجشير فهيم شخص قابل تآييد نيست .
خانم سجيه ! احتمالآ خبر داری كه دسيسه نبيل جان ( مسكينيار ) برعليه قانونی و احمد ضيآ مسعود ، چنان پسلگدی داشت كه چند روز بعد آن اگر دقيق تر بگويم بيست و هفتم دسامبر ساعت ناوقت شب از طريق تلويزيون پيام افغان آقای هاشميان به صراحت گفت كه “نبيل جان هيچوقت در زندگی خود راست نگفته است .....“ اينست اعتبار چنين اشخاص كه شب و روز برعليه پنجشيری ، هزاره ، اوزبك و ديگران تبليغ زيركانه ميكنيد وبا نام گرفتن اشخاص بانفوذ اين اقوام ،خود اين اقوام را تخريب و نفاق افگنی مينمائيد . به نزد من شخص قانونی و احمد ضيآ مسعود مطرح بحث نيست بلكه دروغگوئی و دسيسه چينی اشخاص و افراد مطرح است .البته خودت ميدانی كه مسكنيار يك آدم عقده يی ، مريض و برضد اقوام بومی شمال افغانستان است و با اسناد جعلی خود را تحصيل كرده معرفی مينمايد .
يك چيزيكه ميخواهم توجه خودت را جلب كنم اينست - وقتيكه درباره دوستم صحبت ميشود قوم او دشنام داده ميشود ، درباره فهيم ويا مسعود صحبت ميشود ، پنجشيری ها توهين ميشود و هزاره همچنان اما وقتيكه درباره جنايت طالبان و گلب الدين صحبت ميشود هيچگاهی قوم پشتون را كسی دشنام نميدهد درحاليكه طالبان صد در صد برخاسته از همين قوم است و برای امروز هم طالبان نيكتائی دار در قدرت هستند ، بايد هم همينطور باشد من اعتراضی ندارم زيراكه به هرحالت آدرس صحبت مشخص باشد و برای قوم شخص دشنام داده نشود . اما من توجه ترا به اين جلب ميكنم كه اذهان مردم افغانستان آنقدر تحت تآثير “افغان ملتی ها” قرار دارد كه نتيجه اش همين است كه ميبينيم و امروز ميخواهند كه طالبان را بار ديگر در قدرت بياورند .
در آخرمشوره دوستانه من برايت اينست كه بايد معذرت خود را از اقواميكه توهين نموده ئی از طريق پروگرام خود اعلان كنی و ديگر پشت اقوام را رها كنی ، درغير آن ديگران هم دست و پا دارند كه افسانه هر كسی را در مطبوعات انترنتی بكشانند .
در آخر ميگويم كه از محتوای پروگرام تلويزيونی خودت ، نبيل جان « مسكنيار » و اميری چنین بر ميآيد كه شمايان ازين راضی هستيد كه جلو كاروان هميشه در پشت الاغ بسته باشد .

30 دسامبر 2007 ميلادی
فريبا از افغانستان

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی