zondag 2 december 2007

د سیسۀ تازه علیه توركتباران افغانستان

تلویزیون افغانستان با سجیه

د سیسۀ تازه علیه توركتباران افغانستان

نظر به تقاضا یكی از دوستانم آدرس صفحه انترنتی بنام تلویزیون افغانستان را كلیك كردم ، ویب سایت مربوط به گرداننده برنامه تلویزیون افغانستان را ورق زدم

در صفحه اول تصویر تلویزیون كوچكی را مشاهده كردم دفعتا روشن ساختم كه این كلیب به خاطر معرفی گرداننده تلویزیون افغانستان سجیه ترتیب شده بود

اولین بار با صورت گرداننده تلویزیون افغانستان یعنی سجیه خانم آشنا شده بودم این خانم قد بلند ودهن کشاد با مو های طلائی مشابه با مو های زنان آمریكائی و اروپائی نمایان گردید

سجیه خانم با حركت های غیر ارادی یعنی گردن زدن ها و كمر چرخكان می خواست توجه بینندگان خود را زیادتر جلب نماید

چون سجیه خانم در صحنه های هنری و فرهنگی كشور یك نام ناشناس بود فلهذا نتوانستم درین باره فكری داشته باشم ٫ یگانه مفكورۀ كه در ذهنم در باره سجیه خانم خطور كرد این بود

ممكن این خانم مو طلائی در وقت و زمانش در محافل شهزادگان زمان اشتراك می كرده و باعث خوش گذرانی و عیش و عشرت نسل های جوان دوران شاهی می گردیده است

یگانه لینك جالب در ویب سایت سجیه صفحه فوتو و یا عكس های سجیه بود كه با فوز دادن های گوناگون ، سجیه این خانم پنجاه ساله خواسته بود تا خود را ۱۹ ساله جلوه دهد ولیكن همه چیز نمایان بود و پنهان نمیگردید ، درعكس های كه میخواست سجیه خانم لبخند بزند موفق نشده بود ، چون تمام روی و صورت سجیه را در حال تبسم دهن كشاد و بزرگش احاطه كرده بود سجیه خانم آنقدر دهن باز داشت كه اصلا نمیتوانست حرف های خود را كنترول كند .

به مرور صفحه ا دامه میدادم آنگا ه لینكی به نظرم نمایان گردید كه در آن برنامه های تلویزیونی گنجانید شده بود .

وقتیكه این لینك را باز كردم پروگرام های ثبت شدۀ تلویزیون افغانستان باسجیه را مشاهده نمودم و تازه ترین برنامه كه بتاریخ 25 / 11 / 2007 ثبت گردیده بود روشن ساختم

در نخستین لحظه چهره یی نمایان گردید كه در تصاویر ویب سایت دیده بودم یعنی زن قد بلند بامو های طلائی با دهن خیلی كشاد و باز همان سجیه خانم بود بعداز معرفی خود و برنامه تلویزیونی خود كسی را در لین تیلفون از افغانستان ارتباط داده بود تا گزارشات و واقعات مربوط افعانستان و جهان را به شنوندگان خود پیشكش نماید ژورنا لیست ٫ سجیه خانم اخبار كاپی ساخته خود را به شكل مسخره تر از بولتن خبری مسكینیار از طریق تیلفون به نشر رساند .

ازكیفیت برنامه با گذشت هر لحظه كاسته میشد من فكر میكردم این یك توهین بزرگ بر جامعه ژورنالیستی و مطبوعات باشد چون گرداننده برنامه ، سجیه خانم بالای حركات اعضای بدن خود حاكم نبود تا چه رسد به گرداننده گی برنامه تلویزیونی .

با تغیر هر تیما یا پروگرام جنون و دیوانگی گرداننده برنامه یعنی سجیه خانم زیادتر میشد با آه كشیدن های عجیب و غریب بنده را بیاد مریضان دارالمجانین شفاخانه علی آباد کابل می انداخت و دلم برای سجیه جان زیادتر میسوخت و به یاد سخن معروف كه میگفتند سنگ اگر سنگین باشد و كسی قدرت برداشتن آنرا نداشته باشد بهتر است تا این سنگ سنگین را ببوسد و پس در جایش بنهد اما سجیه شتنک میزد که این سنگ را بردارد !

معرفی یك كتاب تقلبی كه از طرف شخصی حتما از خاندان محمد گل مومند یا جمعه اچك بود ماهیت برنامه تلویزیونی خانم سجیه را كاملا تغیر داد

سجیه كتابی بنام جنایت جنگ سالار.... را معرفی كرد و زنجیر ها گسسته شد و دهن كشاد سجیه سه برابر گردید تحقیر و توهین از پشت پرده تلویزیون علیه مردم با شهامت تورك تباران در افغانستان توهین و تحقیر علیه شخصیت های محبوب القلوب و قهرمانان مردم مانند جنرال دوستم ودیگران آغاز گردید و سجیه خانم ، هر نوع كلمات ركیك و دور از اخلاق انسانی که باوقا حت جمع بندی کرده بود به همان هتا کی وفحش گوئی که خاصۀ افرادی چون سجیه است به بی شرمانه ترین وجهی به آدرس توركتباران و رهبران آنها حواله نمود تا فا شیستان وطنی ، یاران خودوهوا داران تروریستان وابسته به القاعده وملاعمر راخوشنود نماید ، من که برنامه را با بسیار خونسردی تعقیب میكردم و به حیث یك طبیب حالت روانی سجیه را كاملا درك میكردم .

سجیه با سوء استفاده از آزادی بیان تیلفون ها را بروی بینندگان و شنوندگان خود باز گذاشته بود و نظریات هتا کان ومخالفان را علیه توركتباران و رهبران شان را نشر میكرد واما نظریات اشخاص حقبین وحقگوی و حقایق را سانسور میكرد وخط تیلفون آنهاراقطع میکرد تا طشت رسوا ئی اش ازبام نه افتد و به صراحت اعلان میكرد كه در برنامه سجیه هیچ كس حق ندارد به طرفداری از توركان افغانستان و رهبران آنها صحبت نماید درین جا این خانم دیوانه واریك بار دیگر بر دشمنی خود با توركتباران افغانستان صحه گذاشته بود

شاعر بزرگ صائب تبریزی فرموده است

صائب تو میاندیش زغوغای رقیبان

آواز سگان كم نكند رزق گدا را

ما توركان افغانستان هیچ گاهی با كسی در تاریخ كشور خود خصومت و دشمنی نداشتیم و نداریم ولیكن دفاع از آبرو و حیثیت خود و مردم خود را وظیفه خود میدانیم و به هیچ كس اجازه نمیدهیم تا وحدت و یگانگی باشنده گان كشور ما را خدشه دار سازد

در جمع كسانیكه از طریق تیلفون تماس گرفته بودند دو واقعه قابل مكث و بررسی بود

۱ ـ خانمی درخط تیلفون با لهجۀ دری واکسینت آمریكائی همسوبا سجیه صحبت میكرد ممكن چشم های آبی داشته و چنین به نظر میآمد كه پدر این خانم مردی غربی الاصل باشد و یابه احتمال زیاد همشیره سجیه بوده باشد

این خانم ادعا میكرد كه جنرال دوستم قصری در بندر اندخوی در شبرغان دارد كه در آن قصر دیسكو هم موجود است و در آنجا اوزبیكان به رقصاندن دختر ها و بچه ها مشغول هستند درین مسئله كسانیكه از نزدیك مشاهده كردند مانند نعیم پوپل ووحید صابری شاهد هستند این كسان برای من قصه كردنددرمقابل وقاحت این هم ردۀ سجیه با ید بگویم

خوشبختانه در همین سال كه مصادف با سال مارچ ۲۰۰۴ میلادی بود خودم با چند تن از شخیصیت های سیاسی و فرهنگی كشور كه از كشور های آمریكا ٫ اروپا و آسیا آمده بودند در شبرغان بودیم

گروهی از هنرمندان كشور به شمول وحید صابری و ظفر شامل در داخل مقر جنبش ملی درشبرغان مصروف ثبت برنامه های تلویزیونی برای تلویزیون آئینه بودند علاوه ازین ها هنرمند زنی با یك طفل و شوهر خود در آنجا حضور داشتند .هنرمندان از ولایا ت گوناگون کشور هم درآنجا بودند ، این هنرمندان بیشتر از مهمانان دیگر حرمت و احترام میشدند مخصوصا وحید صابری در یك حالت خیلی بلند وجود داشت من فكر نمیكنم وحید صابری قدر نان و نمك را نداند و آله تبلیغاتی سجیه ها ودیگر تروریستان میدیائی شوند

علاوه از هنرمندان كشور، یك تعداد شخصیت های سیاسی كشور مانند لطیف پدرام رهبر حزب كنگره ملی و دكتورس مسعوده جلال وزیر اسبق زنان كه در آن وقت این هر دو شخصیت ، كاندید ریاست جمهوری كشور بودند حضور داشتند و همچنان نمایندگان سیاسی كشور های آمریكا ٫ توركیه ٫ هندوستان و پاكستان نیز در آنجا به خاطر ملاقات با رهبر بزرگوارتورک تباران محترم جنرال دوستم تشریف آورده بودند

سجیه خانم یا درایت درك این واقعات تاریخی را نداردویا مانند هرمغرض وتوطئه گران دیگرخواسته است شیرراقیر وانمود سازد حقایق این موضوع مثل آفتاب به همگان روشن است با شب شب گفتن نمیتوان روزرا تاریک نشان د ا د پس لازم نیست دربارۀ این مسایل توضیحات داده شود اما باید بصورت قاطع و دقیق یاد آور میشوم که

جنرال دوستم هیچ گونه قصر شخصی در شبرغان ندارد قصری كه در شبرغان موجود است مقر جنبش یا مركز حزب سیاسی جنبش ملی میباشد كه حزب جلسات خود را در آنجا دایر میكند و از مهمانان خود پذیرای مینماید .و تمام مصارف از طرف مردم و حزب داده میشود

در داخل مقر هیچ گونه ( دیسكویی ) وجود ندارد وحتی با این کلمۀ خارجی مردمان آزادۀ شمال وسایر نقا ط افغانستان بجزعیا شانی مثل خانم سجیه دیگران آشنا ئی ندارند بناءً چرندیا ت افترآمیزسجیه دراین باب خیلی خنده آور است زیرا همه میدا نند که درطول ماه وسال ها هیچ گونه حركات خارج از پرنسیب حزبی دران قصرمورد نظرسجیۀحتا ک صورت نگرفته وصورت گرفته نمیتواند

چیزی كه در داخل محوطۀ مقر جنبش موجود است مسجد خیلی مجلل و كاشی كاری شده است كه معاش امام مسجد هم از طرف مردم تادیه میگردد البته حوض آب بازی امروز در اكثر خانه های كشور موجود است ووجودآن میتواند علایم علاقه به تمدن وزنده گی شهری باشد هیچ کسی که مثل سجیه پست فطرت ودارای عقب مانده گی ذهنی نباشد به همچو موضوعات انگشت اتقاد نمیگذارد چون جوزجان مرکزاستخراج نفت وگاز است به همت جنرال دوستم ومسئولین اموردولتی درسال های قبل پروژۀ شبکه های برق وکازرسانی دراعظم قسمت های شبرعان مرکزولایت جوزجان به همکاری وحما یت مردم درمنصۀ اجرا قرارگرفته وامکانات مساعدی برای بالابردن سطح رفاه اجتماعی رامیسر ساخته است ، خانم سجیه که دشمنی خودرا با تورک تباران نتوانسته است مخفی نگهدارد نابخردانه به آن واکنش نشان داده وخواسته است به زعم خود این خدمت شایستۀ جنرال دوستم را با یاد آوری ازحوض شنا وسایرچرند یات کم بها جلوه بد هد وهمین است سفاهت او وآموزگارانش .

2ـ آقایانی در لین تیلفون بودند و خود را معرفی كردند كه از باشندگان شهر كابل اند در جنگ های داخلی از كابل به مزارشریف كه تحت كنترول جنبش ملی وجنرال دوستم بود مهاجر گردیده بودند و زبان را به خاطر بازتاب حقایق گشوده بودند كه از طرف گرداننده برنامه یعنی سجیه صدای شان در گلو خفه گردید .

و سجیه به صراحت گفت نمیخواهم بشنوم كسی حق ندارد در برنامه من از اوزبیك ها و رهبر آنان صفت كند ، این وقاحت سجیه نشان مید هد که مزدورتازه دم فاشیستان وطنی درجملۀ مبلغان تروریستان وابسته به القاعده قرار گرفته وخواسته است خودرا دشمن فعال علیه تورک تباران نشان بدهد چنانچه میگویند( مزدورنو، آهورا میگیرد به دو) سجیه خانم چنانچه ازسخنا نش هویدا است ، درمجموع با اوزبیک ها وتورک تباران افغانستان راه خصومت را درپیش گرفته درراه افتراق ملی وایجاد خصومت قومی با شیطنت هیزم کشی مینماید تا با مشتعل کردن آتش خصومت قومی زمینه را برای تا خت وتاز بیشترتروریستان فعال درجنوب کشورفراهم نماید ومزد بیشتربه چنگ آوردوبرضد سیاست تروریست زدائی امریکا وجامعۀ جهانی قرارگرفته القاعده ومزدوران آنرا خوشنود بسازد.

شماطت های اوخیلی جالب بود پیش خود خندیدم و باز هم دلم برای سجیه جان رقاصه سوخت كه چرا درپس پیری نیزجا درلجن خوش کرده ودرپی چه چیزی است ، آیا سجیه توانمندی تحمیل ارادۀ شیطانی خود ، با لای یك اتنیك عظیم را در كشور دارد ؟

واضح است كه ندارد پدر كلان های سجیه به مقابل این شهروندان غیور و باهمت افغانستان كه در هر حالت مردم وملت خود را تنها نگذاشته باعث شكست رژیم خودکامه و باعث تار و مار شدن رژیم وحشی طالبان و از بین رفتن لانه و كاشانه تروریستان القاعده درافغانستان گردیده ٫ سر تسلیم فرو آورده بود .

سجیه و دارو دسته آن اگرچه ما نند میكروب ضعیفی فعا ل شده اند كه یقین داریم سلول های دارای وظایف امنیستی اینگونه میکروب ها ی مخرب را مهارخواهند کرد ومجال واگیر شدن را به آن نخواهند داد وهریک از قلم بدستان و مبارزین واقعی و حقیقت پسند دست بكار گردیده به خاطر پایداری وحدت ملی وظیفه وجدانی خود را انجام خوا هند داد وسجیه خا نم با میکروب خیل خود، درتا لاب نا بودی جنبیده وسرانجام در آن فرو خواهند ماند فرزندان صدیق ، عدا لت خواه وطرفد اران دموکراسی درفش پرافتخارترقی وپیشرفت کشوررا به اهتزاز خواهند آورد واین حکم تاریخ است .

والسلام

داكتر عبدالله رحیمی آلمان

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی