maandag 21 april 2008

جوابیه مقالۀ سیروس غفاریان در وب سایت آریا یی

جوابیه مقالۀ سیروس غفاریان در وب سایت آریا یی

1 - آ قا ی سیروس غفا ریا ن چند ی قبل شما د رمقا لۀ منتشرۀ وب سا یت آ ریا یی نوشته ا ید ( تیمورلنگ ( ا میرتیمور) د ر1387 میلا دی د رفتح ا صفها ن به سبب آ نکه عد ه ا ی ا زمرد م ا صفها ن برضد ا و شورش کرد ند وما مورین وصول با ج را کشتند، د ستورقتل عا م مرد م را صا د رکرد، مورخین نوشته ا ند که هفتا د هزا رنفرا زمرد م کشته شد ه ا ند )

آ قا ی غفا ریا ن ، شما بفرما یید بگویید که 620 سا ل پیش نفوس ا صفها ن چه تعد ا د بود ه که د ریک قتل عا م هفتا د هزا رنفرکشته شد ه ؟؟؟ د رآ ن زما ن د رجها ن ترا کم نفوس نبود ه وا ین گفتۀ شما ا زروی ا حصا ییۀ د قیق نیست وغیرقا بل قبول می با شد.

2 ـ تیمورتورک تبا ربود ه ا زقوم برلا س ا ست خا نمش ( ا ولجا ی خا نون ) ا زشهزا د ه ها ی مغول ا ست وا زآ ن سبب ا ورا کورگا ن گویند

و.3- د ر جا ی د یگرمقا لۀ تا ن مینویسید ( تیمورد رنوجوا نی وقتیکه مشغول د زد ید ن گوسفند ی بود، پا یش مجروح شد وچون به خوبی نمی توا نست را ه برود به تیمورلنگ معروف شد.)

ا قا ی غفا ریا ن ،ا ین سخن ها سا خته وبا فتۀ تا ریخ نویسا ن وجعل کا را ن تا ریخ ا ست قا بل با ورنمی با شد ، وکسا نیکه ا زا ین جعلکا را ن تقلید میکنند زمینه را برا ی تحریفا ت خود فرا هم میسا زند، ا بن عربشا ه را همه مید ا نند وشما هم با ید بد ا نید که د را ین نوشته ها ، ا بن عرب شا ه موضوع عجمی وعربی را د ا من زد ه ا ست و ا وخود ش یک ا سیرعربی می با شد که بزیرد ست تورکا ن بزرگ شد ه . غرورهای عربی وعقد ه ها ی ا و وی را مجبورسا خته ا ست که بعد ا ز مرگ ا میرتیمور گزا فه گویی کند ورنه هزاران با رد رمقا بل ا میرتیمورزا نوزد ه وخا ک پا یش را بوسه زد ه ا ست .

آ غا ی غفا ریا ن، شما ا ول فکرمیکرد ید بعد مینوشتید ،آ یا با مجروح شد ن پا ی د رگوسفند د زد ی ، پا ی کوتا ه میگرد د؟؟ ( چنا نچه د رمقا لۀ تا ن ذ کراستکه یک پا یش کوتا ه بود ه ا ست )

خد ا وند کریم ظرفیت هرا نسا ن را ا ز زما ن خلقت آ ن ا ز زما ن طفولیت معلوم میکند ، آ ن جوا نیکه قرآ ن کریم ر ا د رسینه حفظ د ا شته با شد و مسلما ن نها یت د رجه متعصب با شد و د ریک فا میل ثروت مند و خا ن منطقه نموکرد ه با شد هرگزبه گوسفند د زد ی ا حتیا ج ند ا رد وآ ن نوجوا نیکه روزی د نیا را تسخیر میکند قلب ا و و ظرفیت ا و برا ی گوسفند د زد ی سا خته شد ه نیست ، ا ین ا زحکمت خد ا وند ی نمیبا شد که د زدی، فرما ن روا ی مسلما نا ن وجها ن کشا ی نا مد ا رعصرشود.

4 – تیمور پسرا میرتورغا ی بها د را ست ، تورغا ی بها د ر یک جنرا ل وقت خود بود ه وپسرجنرا ل چه مجبوریت د ا شته میبا شد که گوسفند د زد ی کند ؟؟؟ پا ی ا میرتیمورد ر جنگ تسخیرقلعۀ قرشی ( نسف ) شد ید أ مجروح شد ه سبب لنگ شد نش بود ه ا ست.ا میرتیمورا زخا نزا د ه ها ی بزرگ شهرکش وعم ا و رییس وخا ن منطقه ونا مش حا جی برلا س بود.

5 - سا لها قبل من یک کتا ب را جع به تیمورخوا ند ه بود م نا م کتا ب تیمورلا ن بود کتا ب مذ کور ا زیک نویسند ۀ ا مریکا یی ، و د را یرا ن ا زجا نب شخص بیطرف وا مین به فا رسی ترجمه شد ه بود. محتویا ت کتاب مذ کور د ربا رۀ ا میرتیمورمثبت بود ه با نوشتۀ شما تفا وت فا حش د ا رد ، د رکتا ب مذ کورنوشته بود د رزما ن تیمورقسمی کمونیکیشن د رسا حۀ مما لک مفتوحه موصوف ازمصروعربستا ن آ سیا ی صغیروا یرا ن ، هند و خرا سا ن تا تورکستا ن برقرا ر بود ه د ر مد ت کم تبا د لۀ ا طلا عا ت صورت میگرفت پیش ا ززما ن ، ا وهمچو چیزی سا بقه ند ا شته ا ست ، همچنا ن د رزما ن ا میرتیمور، به ا ثر ا جرا آ ت ا و د رسا حۀ مما لک متذ کره بهترین ا منیت موجود بود ه کا روا ن تجا رت وسفربصورت د لخوا ه صورت میگرفت با علما ود ا نشمند ا ن رویۀ خوبی د ا شته د رسفرها یش آ نها همرکا ب ا و بود ه ا ند. د رحقیقت ا میرتیمور د رخد مت مرد م بود ه ا ست. ا میرتیمور د شمن ها ی خود را تا سه مرا تبه میبخشید ه ا ست ، همچنا ن د ریک قسمت مقا لۀ شما آ مد ه که ( د ر1941 همزما ن با حملۀ هتلربه شوروی که نزد روسها به جنگ میهنی مشهورشد، خا ورشنا سا ن شوروی قبرتیمور را شکا فتند تا بیبینند که ا ز روی شکل جمجمه ا ش مجسمۀ ا ورا بسا زند.آ نها مشا هد ه کرد ند که بعد ا ز575 سا ل ا سکلت ا و سا لم بود وپا ی چپش کوتا ه تر ا زپا ی را ستش بود وروی جمجمه ا ش هنوز مقد ا ری ا زریش ا و که حنا یی رنگ بود وجود د ا شت. )

6 – کا ش ا صل نویسند ۀ ا ین مضمون مقا له، د ا نش ود رک ا سلا می مید ا شت ومیفهمید که ا سرا ر سا لم ما ند ن جسد یا ا سکلت چه مفهوم د ربر د ا رد ؟؟ تهمت بستن به ا شخا ص خصوصأ بعد ا زمرگ ا و ، نها یت نا مرد ی ، نا ا نسا نی و گنا ه نا بخشید نی ا ست ،ا میرتیمورعا لم ود ا نشمند بود وحا فظ قرآ ن کریم ، چنا نچه ا میر تیمور د رشیرا زبا خوا جه شمس الد ین محمد حا فظ مبا حثۀ علم القرآ ن ا نجا م د ا د ه ا ند .ود رمقا بله با حضرت حا فظ د رعلم ا لقرآ ن سبقت ربود ، با ید بد ا نید که وی با همه جها نکشا یی ها وجنگ ها برحا فظ بزرگ غلبه یا فت وا ین د لیل برلیا قت علمی ا وا ست .

7 - من فکرمیکنم ا ین مقا له ا صلأ به مقصد تفرقه ا ند ا زی بین ا قوا م تورک وتا جیک د رآ سیا ی میا نه ( تورکستا ن ) نوشته شد ه ا ست ، ا میرتیمورهیچگا ه نظربه ا د عا ی شما قسی القلب نبود ه ، د رجنگ حلوا پخش نمیشود د وطرف جنگ هم د رمید ا ن نبرد به مید ا ن جنگ فکرمیکنند نویسند ۀ محترم با ید بفهمند که تورک وتا جیک قرا بت بسیا ر نزد یک با هم د ا رند وهرد و قوم مسلما ن صا د ق ا ند ، تفرقه ا ند ا ختن بین ا نسا نها، بویژه مسلما نها گنا ه بزرگ ا ست و د ورا زتمد ن ا نسا نی بود ه قا بل بخشید ن نیست

آ قا ی سیروس غفا ریا ن : ا زجنا ب شما منحیث یک ا نسا ن وبا ز برا د روهمسا یه تقا ضا میرود ، بجا ی اینکه تفرقه ا ند ا زی وبد گویی نما یید، بهترا ست چند کلمه ا زروی بزرگوا ری بنویسید که برا د ری و ا تحا د ومحبت ا زآ ن تولید گرد د . ا زمرگ ا میرتیمورشش ونیم قرن گذ شته ا ست، کشتن وسوختا ند ن ، برد ن د رهما ن سد ه ها روا ج کل مما لک بود ، وشما به مطا لعۀ تا ریخ رجوع بفرما یید ا زصد ها زعیم و رهبرآ ن وقت ها ، خود را آ گا ه وبا خبرسا زید که تقا ضا ی زما نه د رآ نوقت هما ن بود.

د را ین عصرحا ضرشما شا ید ا زا حوا ل صد سا ل با ینطرف را خبربا شید، بفرما یید بخوا نید که د ر تورکستا ن ، روسها د وملیون مسلما ن تورک وتا جیک را به حیا ت شا ن خا تمه د ا د ند وصد ها هزا ر مها جرد رسرتا سرد نیا ا زا ین خا ک آ وا ره شد ند و به بسیا رذ لت وبیچا رگی وفا ت یا فتند.

شما موسیلینی وهتلرر ا بخوا نید که به ملیون ها ا نسا ن ر ا کشتندو د رهمین ا کنون بخوا نید وبد ا نید که حکومت ها ی چین ، روسیه ، ا نگلیس ود یگرا ن چه فجا یعی میکنند وکا رها ی آ نها د رین عصرتمد ن و آ گا هی به حقوق بشرهزا را ن مرتبه بد ترا زا عما ل گذ شتگا ن می با شد.

آ قا ی غفا ریا ن . شما بسیا رکوچک فکرمیکنید، قضا وت تا ن خیلی محد ود ا ست که بین د وبرا د رهموطن هم کیش ، هم آ یین ، خا ک شریک ، خون شریک تفرقه می ا ند ا زید وا ین کا را زنها یت کم ظرفیتی شما می با شد. ا گرشما میخوا هید به تا ریخ نویسی خود ر ا عا د ت بد هید ا ولتر ا زهمه تا ریخ حقیقی و بیطرف ر ا نیک وعمیق مطا لعه نما یید وثا نیأ فضا وت عا د لا نه بفرما یید .

بد بختا نه تا جا ییکه می بینیم شما د رد ا م تحریک و تعصب ، بند ما ند ه ا ید. وا گرنه شما ، آ یا نمیتوا نید مظا لم هفتا د سا ل ا خیر کشت وخون روسیه ر ا برمرد م مظلوم تورک وتا جیک بنویسید؟؟

سویه وظرفیت شما چنا ن کوچک ا ست که برا د را ن وهمسا یۀ تا ن ر ا زجرمید هید وقد رت آ نرا ند ا رید که به ا یشا ن د ست برا د ری بد هید چنا نچه ( تعلیما ت ا سلا م وا نسا نیت تأ کید برحقوق همسا یه د ا رد ) وا گرا ین کا ر ر ا د وا م بد هید ، د رمقا بل ، آ نها قوی تروزیا د ترا زشما می با شند وآ نها هم می توا نند بد ترا زشما بنویسند.

د یگرزیا د ه ترا زا ین گفته ها گفتنی ند ا رم ومن هرآ نچه شرط بلا غ بود با شما گفتم ، خد ا وند شما ر ا توفیق عنا یت فرما ید ، تا با د وستا ن وهمسا یگا ن شرا فتمند ا نه منحیث یک ا نسا ن وا قعی زیست نما یید .

با تقد یم ا حترا م

سعید نسفی

ا زنیویا رک

Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی