zaterdag 26 juli 2008

بنیاد فارسی زبانان مشرقی (کنر، لغمان و جلال آباد

تهیه کننده و راپورتاژ: بنیاد فارسی زبانان مشرقی (کنر، لغمان و جلال آباد)
به یقین هستند کسانی در داخل دستگاه بی بی سی که به حیثیت و اتوریته بی بی سی و دولت بریتانیا صدمات بزرگی را وارد مینمایند.
به تاریخ 29 تیر 1387 مصادف به 19 جولای 2008 سایت فارسی بی بی سی مضمونی را تحت عنوان کنفرانس جوانان به اصطلاح افغان در بریتانیا به نشر رساند که اکثر تحلیل گران و دانشمندان این عمل بی بی سی را توهین به فرهنگ دیگران و خلاف تمام ارزش های انسانی و پایمال کردن حقوق بشر تلقی میکنند.
فارسی زبانان متمدن و بیچاره که در محوطئه جغرافیوی فعلی به اصطلاح افغانستان کنونی زندگی مینمایند در این جنگهای طولانی خیلی زیاد هوشیار شدند وآگاهی کامل حاصل کردند که بالای سرنوشت شان بی رحمانه معامله ها صورت گرفته است. هویت اصلی شان فسخ گردیده و فرهنگ شان مورد تمسخر قرار گرفته که متاسفانه این تهاجمات و توهین ها به هویت و فرهنگ فارسی زبانان از طرف حلقات استفاده جو هنوز هم ادامه دارد.
به همگان آشکار است که پیراهن و تنبان و چادری که بالای زنان و مردان محروم و مظلوم فارس و ترکتباران تحمیل گردیده است مستقیمآ دست خاندان مستبد پشتون ها (افغان ها ) به همکاری کشور های خارجی شامل است و تحت رهنمایی کشور های بیگانه که این کشور ها خود را به اصطلاح مدافع دموکراسی و حقوق بشر حساب میکنند وارد کشور ما گردیده است.
ما فارسی زبانان بیشتر از دشمنان داخلی نا راضی هستم که آنها مسول بربادی مملکت و قتل ملیون ها انسان هستند و همیش به دول بیگانه ها می رقصند. و ظلمی که در عقل انسان خطور نمیکند بالای مردمان فارسی زبان و ترکتباران روا دیدند.
لباس و چادری پاکستانی که فرهنگ اصیل پاکستان میباشد چطور لباس پاکستانی و پنجابی لباس فارس و فارسی زبان و یا ترک تبار شده میتواند. چطور فرهنگ پاکستانی و پنجابی فرهنگ فارس و فارسی زبان و ترکتبار شده میتواند. چطور فارس و فارسی زبان یا ترکتبار یک افغان شده میتواند. که این همه از خود فلسفه جداگانه دارد.
در مورد تنبان و چادری باید گفت که حتی مردمان اصل پاکستان 100 سال پیش از این لباس ها وداع نمودند و اگر هنوز هم در تن انسان ها مشاهده میگردد آنهم در مناطق قبایل پاکستان یعنی مناطق پشتون تبار نشین استفاده میشود.
سابقه پیراهن ، تنبان و چادری
این لباس های مزخرف توسط خاندان ابدالی ها و درانی ها بخصوص در دوره نادرشاه غدار و آدمکش پدر ظاهر شاه فرهنگ ستیز و مستبد بالای مردم ما به زور و چانه تحمیل گردید. که میتوان گفت این لباس ها یکی از عوامل جنگ ، خونریزی ، عقب مانی و خشونت های فراوان در کشور میباشد.
مردمان ایران ، تاجکستان ، ترکیه و افغانستان باهم برادر و خواهر اند
آنعده هموطنان ما که به ایران ، تاجکستان و یا ترکیه سفر کرده باشند حتمآ مشاهده کردند که سطح دانش و سواد در آنجا به عالی ترین مقام رسیده است. شعور اجتماعی مردمان ایران و تاجکستان نسبت به تمام کشور های اسلامی در جهان بالا تر است. به همین لحاظ است که حق جای خود را آهسته آهسته میگیرد و فاصله های مصنوعی و تحمیلی بین این مردمان فارسی زبان روز به روز از بین میرود. شما بیبینید که مردمان با فرهنگ و همزبان ما در ایران و تاجکستان و ترکیه از جوالی تا پادشاه لباس های با ادب و مدرن و به مود زمان را به تن میکنند در حالیکه پوشیدن لباس کرزی به معنی این است که کسی نیکر یا نکتایی را با تنبان بپوشد.
زبان فارسی در زبان های خارجی
آنهاییکه عقل ، خرد و شعور دارند ادبیات و تاریخ را میفهمند و واقیعت بین هستند ، میدانند که اکثر واژه ها در زبان های انگلیسی، فرانسوی، روسی، جرمنی و عربی از زبان زیبای فارسی بوده و زبان فارسی قدامت هزاران سال دارد که به زبان محبت، صلح ، آشتی ، عشق و تمدن مشهور است و جایگاه آن هزاران سال دیگر در جهان باقی خواهد ماند.
ظلم پشتون ها (افغان ها) بالای زنان فارسی زبان و ترکتباران
قبیله اگر دانش و درک داشته باشند باید بفهمند که در فرهنگ فارس زن از مقام ویژه یی برخوردار است که این را اشعاررابعه بلخی به ثبوت رسانده است اما همی قبیله بود که زن را در جامعه ما به حیوان تبدیل نمودند. لباسی را که بالای زنان ما تحمیل کردند
نه لباس انسانی است ، نه اسلامی و نه فارسی. ما مشاهده نمودیم که حتی زنان مسلمان جهان هنگامیکه به خانه خداوند جهت ادای حج میروند این لباس های مزخرف پاکستانی نه در تن زنان مسلمان و نه در تن مردان مسلمان و نه در تن زنان امروزی پاکستان دیده میشود پس سوال در این جاست که این لباس های مزخرف را به کدام دلیل بالای مادران و خواهران من و تو تحمیل نمودند و زنان ما را مشابه حیوان ساختند. فلهذا از خداوند متعال می خواهیم که هر چه زود تر ما فارسی زبانان را از کهنه فکران قبیلوی جدا سازد. و آنهاییکه مردم ما را سوختاندند خداوند به عذاب خویش گرفتار نماید.
کنفرانس لندن
در مورد کنفرانس لندن باید گفت که این کنفرانس لطمه بزرگی را به حیثیت و دامن پاک فارسی زبانان جهان وارد نمود که جبران آن را مسول سازمانده کنفرانس و اداره بی بی سی باید بپردازد. جای جالب این بود که مقام هایی ارگان های دولتی بریتانیا نیز در این کنفرانس کهنه فکران و فرهنگ ستیزان عقب گرا حضور داشتند.
رقصی به اصطلاح (اتن ملی) توسط جوانان، از دیگر بخش های کنفرانس کهنه فکران بود که این هم مغایر ارزش های دموکراسی و حقوق بشر تلقی میگردد چون رقص اتن تنها به یک قبیله یعنی پشتون(افغان) ارتباط دارد و نه به تمام ملیت های ساکن در سرزمین اویستای ها.
نمایش مد لباس های تحمیلی پاکستانی که از طریق بی بی سی نشر شد به یقین هستند کسانی در داخل دستگاه بی بی سی که به حیثیت و اتوریته بی بی سی و دولت بریتانیا صدمات بزرگی را وارد مینمایند.
در خاتمه عمل ضد انسانی و ضد فرهنگی آقای میوند و حامیانش را محکوم نموده و از بارگاه لایزال آزادی ملت خویش را از زیر فرهنگ ستیزان و فاشیستان داخلی تمنا میدارم.
مردمان فارسی زبان لغمان، کنر و جلال آباد که اکثریت را در این شهر ها تشکیل میدهند مانند سایر فارسی زبانان کشور رنج های فراوان را از دست افغان ملتی ها متقبل گردیدند و امیدوارند تا به کمک الهی جایگاه و مقام چندین صد سال خویش را دوباره بدست آورند و از این نام افغان و افغانیت که به جز شرمندگی و سر خمی چیزی دیگر ندارد نجات یابند.
تهیه کننده و راپورتاژ: بنیاد فارسی زبانان مشرقی (کنر، لغمان و جلال آباد)
شهر مهترلام
2 مرداد 1387


Geen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی