woensdag 4 juni 2008

یادی از سالروز فاجعۀ ننگین جوزجان

یادی از سالروز فاجعۀ ننگین جوزجان واشکی نثار قربانیان بی دفاع و مظلوم آن واقعۀ تکاندهنده در تاریخ حاکمیت قبیله سالاران وعظمت طلبان در سرزمین ما
نویسنده : توردیقل میمنگی
چگونه میتوان آن روز های خونین واستخوان سوزی رااز یاد برد که جباران قدرت طلب در سرزمین ما با آرزوهای پلید تحکیم قدرت شیطانی وتعمیل ارادۀ اربابان بی عاطفه وجهانخوار خود خون های پاک مردم مظلوم وبی دفاع را ،محض به جرم دادخواهی چون سیل جری ساختند. وکدام وجدان انسانی میتواند آن صحنه های جانگداز بخون طپیدن بی گناهانی را که در تیر رس دژخیمان بی آزرم غرق در خون خودها بودند ودست نجات به هر طرف بلند میکردند فراموش کند.وچه کسی میتواند آن عربده های مست از خون آشامی راکه سردمداران فاشیست، دقیقاً متصل با اولین لحظات وقوع این جنایت قبلاً پلان شده از خود سر داده وبجای احساس مسؤولیت واظهارهمدردی به متهم سازی قربانیان که گویا مسلح بوده وتیر اندازی کرده اند شروع نمودند نا دیده انگارد .وبه کدام دلیلی میتوان تبصره های مفسرین فاشیسم قبیلوی را که با تئوری سازی های شرمآور ودور از وجدان انسانی از طریق رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی حقیقت را سبوتاژ وبدینترتیب تلاش نمودند این جنایات آشکارا وبی پرده را صرف به خاطر اینکه بر علیه غیر پشتونها ودر مناطق غیر پشتون نشین صورت گرفته بود موجه وبرحق جلوه دهند نا دیده گرفت.وازآنانیکه تا امروز هم کشته شدن طالبان تجاوزکار ومزدور پاکستانی را در جریان جنگ های تجاوز کارانه بر علیه مردم بی دفاع شمال کشور تحت نام حقوق بشر و جنایت جنگی میخواهند چون پیراهن عثمان علم نموده ومبارزین ضد فاشیسم مذهبی قبیله واشغالگران پاکستانی را به محاکمه بکشانند باید پرسید که امروز چرا در مقام دفاع از حقوق بربادرفتۀ هموطنان غیر پشتون خود خاموش اند ،مگر در نزد این دیموکرات های قلابی وقبیله پرست ، خون هموطنان آنها بی ارزش تر از خون آن پاکستانی وعرب بنیادگرای متحد با منافع قبیله پرستان نیست؟
یکسال تمام از آن روزی گذشت که این جنایت تکاندهنده در سرزمین جوزجان این زادگاه تسلیم ناپذیر ترین آزادگان میهن ما که در هیچ دوری از تاریخ سر تسلیم در پیشگاه اجانب فرود نیاورده ودر کلیه مراحل سنگر های داغ دفاع از استقلال وتمامیت ارضی ونوامیس ملی میهن ما با سنگرنشینی آنان ودیگر مردم نواحی شمال در عدم هر نوع چشمداشتی از امتیازات لشکری وکشوری پاسداری گردیده به وقوع پیوست. وآن دشمنان آزادی واستقلال کشور ما که در کلیه مراحل تاریخ با تبعیت از منافع حیوانی وآزمندانۀ خود با هر اجنبی واشغالگری که درین سرزمین پانهاده یار ویاور بوده ورکابداری اجنبیان را کوتاه ترین راه رسیدن به قدرت وآرزوهای شئونیستی خود درین کشور انتخاب نموده اند ،امروزیکباردیگربا قتل عام مظاهره چیان حق طلب وعدالتخواه برعلیه نمایندۀ سوگند خوردۀ شئونیسم قبیله که قلم از تحریر نام او درصفحۀ پاک کاغذ شرمگین است یعنی جمعه خان جلاد خاطرۀ اجداد خائن ووطن فروشی خود چون عبدالرحمان خان،نادر خان،هاشم خان ،محمدگل مهمند معامله گروچادر پوش جبهۀ شرق جنگ استقلال،حفیظ الله امین وغیره را یکبار دیگر زنده ساختند .واین شیران بی آزرم داخل خانه وروباه های دربار اجانب ثابت نمودند که در سرشت ذاتی ایشان جز این نمیتوان جوهری را جستجو کرد ومردم ما تا زمانیکه این امتیاز طلبان بی عاریت را از اریکۀ قدرت پائین نکشند وامر قبول همزیستی انسانی وبرابربا دیگران را به ایشان تحمیل ننمایند محال است که جو قانون وعدالت درین سر زمین حکمفرما شده وعدالت اجتماعی با تأمین دیموکراسی تحقق یابد.
همانطوریکه تاریخ نشان میدهد این معامله گران فطری در هر دوری از تاریخ با هر روی سکه که با منافع آنها همآهنگی داشته آنرابر گزیده وهر آن قبلۀ را که تأمین کنندۀ منافع وامتیازات آنها بوده سجده گاه خود ها ساخته اند،چنانچه امروز نیز ما شاهد آن هستیم که از سلطنت پرست تا جمهوریخواه وکمونیست وسوسیال دیموکرات،مجاهد واسلامیست وطالب این گروه در اتحاد باهم طرفداران پروپاقرص دیموکراسی استعماری امریکائی ازیکطرف وهمچون گذشته های سیاه تاریخ این سرزمین بادونیمه شدن مصنوعی وایجاد قطب متضاد مصلحتی در تفاهم با اشغالگران وایجاد جبهۀ نامنهاد طالب والقاعده از جانب دیگر مصروف دادوستد با استعمارگران بوده وخیال اینراکه از پی امروز فردائی نیز از راه خواهد رسید هر گز در تصورخود ندارند ،وآنچه که آنهارا بخود مشغول داشته صرف یک هدف است که آن هم تصاحب وغارت بی چون وچرای این مملکت وفروختن آن به هر کسی که خریدار باشد با از بین بردن باشندگان اصلی وبومی این کشوروسجل نمودن مالکیت آن بنام خود.
ولی ما ایمان کامل داریم به اینکه هرشب سیاهی راولو به هر اندازۀ که عمیق باشد روز روشنی در پی است وجنایاتی که با خون انسانها ی بی گناه برصفحات تاریخ رقم میخورند هر گز فراموش نمیشوند وگذشت زمان خاطرۀ آن جنایات را به اسطوره های جاویدانی خون وشهادت مظلومینی مبدل میکند که جان های شیرین خودرا ایثار راه حق وعدالت نموده وچراغ آزادگی را مانع از خاموشی در چنگال هیولای استبداد واهریمن میشوند وتا جهان برپاست جغد ستم با اسطورۀ های خون این چنین رزمندگان بیباک راه حق وحقیقت تعریف خواهد شد.
هم وطن جوزجانی من نامت بلند ویادت جاویدان باد!
از اینکه حماسۀ قیام برعلیه بیدادگری را جاویدانه ساختی وبا خون پاکت درس آزاد بودن وآزاد زیستن را به هم میهنانت رهنمون شدی.
مادر جوزجانی سجده ام به دامان پاکت باد!
که پرورشگاه پیام آوران راه آزادی وعدالت است.وللوی جان پرورت در گهواره جنبانی کودکت در شب های بی ماه وستاره ماندگاری حماسه های خون وشهادت را به همراه دارد.وگریه ات در سوگ عزیز از دست رفته ات خود حماسه است ودرس های ماندگاری حقیقت.
ایمانم راسخ وباورم کامل به آن است که عدالت نمی میرد وآزادی به گور نمیرود ،هرچندی که ابرهای سیاه روزگارچهرۀ از آنها درربایند.
جغد شئونیسم وقبیله پرستی نیز از آنجائیکه با منافع هیچ قوم وگروهی در کشور ما همخوانی ندارد زود است که طومارش بر چیده شود ومردم ما همه با هم ودور از بازی های نفاق افگنانۀ اصلی وفرعی،خوردی وبزرگی وغیره نعره های شیطانی زندگی وسعادت را روزی به آغوش کشند
به امید فرارسی آن روز خجستهGeen opmerkingen:

 
  • بازگشت به صفحه اصلی